Fundamental of Aircraft Nondestructive Testing

Fundamental of Aircraft Nondestructive Testing

ฟรี

00:49:17
4.9 (11)

หลักสูตรทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ

หลักสูตรทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการรับรองของ สบพ.

ฟรี

01:54:26
4.8 (5)

Parts of Speech

Parts of Speech

ฟรี

00:13:31
5 (5)

Aircraft Non Destructive Testing

ฟรี

00:22:26
4.6 (14)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโดรน

Basic Knowledge of Drone - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโดรน

ฟรี

03:03:38
4.8 (180)

General English

English for Communication

ฟรี

00:02:59
4.6 (11)

ระบบไฮดรอลิคเบื้องต้น

Basic Hydrualic Systems

ฟรี

00:09:56
4.8 (30)

ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและระบบไฟฟ้าอากาศยาน

Synchronous Generator

ฟรี

01:50:16
5 (20)

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ...

ฟรี

03:09:46
0 (0)

Aviation Introductory Course

ฟรี

01:44:20
4.8 (792)

Introduction to Aviation CATC in-house Training

Provide knowledge in wide aviation subject areas which will initiate perspective view, understand an...

ฟรี

02:56:00
4.9 (14)